X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

پشت پرده شبکه اهل بیت؟!!!

فرهنگی مذهبی- نیازمندی ها - یارانه - و خیلی چیزای جالب دیگه

شهید نظر مى کند به وجه الله

بیانات امام خمینى در جمع گروهى از مسؤ ولین بنیاد شهید انقلاب اسلامى


بسم الله الرحمن الرحیم

ارزش هـر خـدمتى مؤ افق ارزش آن کسى است که برایش خدمت مى کنیم . هر کس هر خدمتى در راه خدا براى خلق خدا بکند این ارزش دارد لکن ارزش ها مختلف هستند به ارزش آنهایى که بـراى آنـهـا خـدمـت مى کنیم . همه بنیادهایى که براى خدا در راه اسلام به کشور خودشان خدمت مى کنند و همه اشخاصى که براى اعتلاء کلمه اسلام خدمت مى کنند همه آنها پیش خداى تبارک و تعالى ارزش دارد و مورد عنایت حق تعالى انشاء الله خواهند شد لکن ارزش بنیاد شـهـیـد، خـدمـت به شهید و خدمت به بازماندگان شهید و خدمت به آنهایى که در راه اسلام بـراى فـداکـارى حـاضـر شـدنـد لکن معلول شدند و عضوى از اعضاى خودشان را از دست دادنـد یـا جـراحاتى بر آنها وارد شده است ارزش این خدمت که براى شهداء اسلام و براى فـداکـاران اسلام انجام مى گیرد شاید از سایر ارزش هابیشتر باشد درباره شهید آنقدر از اسـلام و از اولیـاء اسـلام روایـات وارد شـده اسـت در فـضـل شـهـادت که انسان متحیر مى شود. من بعضى از یک روایت را براى شما ترجمه مى کـنـم تـا بـدانـیـد کـه شـمـا در خـدمت چه اشخاصى هستید و بنیاد شما چه ارزشى دارد.

در روایـتـى از رسـول اکـرم (صـلى الله عـلیـه و آله و سـلم ) نـقـل شـده اسـت کـه بـراى شـهـیـد هـفـت خـصـلت اسـت کـه اولى آن عـبـارت اسـت از ایـنـکـه اول قـطره اى که از خون او به زمین بریزد تمام گناهانى که کرده است آمرزیده مى شود و مـهـم آن آخـریـن خـصـلتـى اسـت که مى فرماید، مى فرمایند که به حسب این روایت ) که شهید نظر مى کند به وجه الله و این نظر به وجه الله راحت است براى هر نبى هر شهید. شـایـد نـکـتـه ایـن بـاشـد کـه حـجـاب هائى که بین ما و حق تعالى هست و وجه الله است و تـجـلیـات حـق تعالى هست ، تمام این حجاب ها منتهى مى شود به حجاب خود انسان . انسان خـودش حـجـاب بـزرگـى است که همه حجاب هائى که هست ، چه آن حجاب هائى که از ظلمت بـاشـنـد و آن حـجـاب هـائى کـه از نور باشند منتهى مى شوند به اینکه حجابى که خود انـسـان اسـت . مـا خـودمـان حـجـاب هـسـتـیم بین خودمان و وجه الله و اگر چنانچه کسى فى سـبـیـل الله و در راه خـدا این حجاب راداد، این حجاب را شکست و آنچه که داشت که عبارت از حـیـات خـودش بود تقدیم کرد، این مبدا همه حجاب ها را شکسته است ، خود را شکسته است ، خـود بـینى و شخصیت خودش را شکسته است و تقدیم کرده است و چون براى خدا جهاد کرده اسـت و بـراى خـدا دفـاع کـرده است از کشور خدا و از آئین الهى و هر چه داشته است در طبق اخلاص ‍ گذاشته و تقدیم کرده است ، خود را داده است ، این حجاب شکسته مى شود. شهدا، شهدائى که براى خـداى تـبـارک و تـعـالى و در سبیل خداى تبارک و تعالى و راه خداى تبارک و تعالى جان خـودشـان را تـقـدیـم مـى کـنـند و آنچه که در دستشان است و بالاترین چیزى است که آنها دارنـد تـقـدیـم خداى مى کنند، در عوض خداى تبارک و تعالى این حجاب که برداشته شد جلوه مى کند براى آنها، تجلى مى کند براى آنها چنانچه براى انبیا هم چون همه چیز را در راه خـدا مـى خـواهـنـد و آنـهـا خودى را نمى بینند و خود را از خدا مى بینند و براى خودشان شـخـصـیـتى قائل نیستند، حیثیتى قائل نیستند در مقابل حق تعالى ، آنها هم حجاب را بر مى دارنـد (فـلمـا تجلى ربه للجبل جعله دکا) تجلى مى کند خداى تبارک و تعالى در کوه طـور و یـا در جـبـل انـیـت خـود مـوسـى و مـوسـى (صـعـق ). آنـهـا در حـال حـیات ، انبیا و اولیا نظیر انیبا و تالى تلو انبیا در زمان حیات شان آن چیزهایى که حـجـاب بـوده اسـت بـیـن آنـهـا و بـیـن حـق تـعـالى مـى شـکـنـنـد و صـعـق بـراى آنـهـا حـاصـل مـى شود و موت اختیارى براى آنها حاصل مى شود، خداى تبارک و تعالى بر آنها تجلى مى کند و نگاه مى کند به حسب آن نگاه عقلى ، باطنى و روحى و عرفانى و ادراک مى کـنـنـد و مـشـاهـده مـى کنند جلوه حق تعالى را و شهید هم حسب این روایتى که وارد شده است ، نـظـیـر انـبیا وقتى که شهید شد چون همه چیز را در راه خدا داده است خداى تبارک و تعالى جلوه مى کند به او و آن هم ینظر الى جلوه خدا، الى وجه الله این آخر چیزى است که براى انـسـان ، آخـر کـمـالى اسـت کـه بـراى انـسـان هـسـت . در ایـن روایـتـى کـه در کـافـى نـقـل شـده است در این روایت انبیا را مقارن شهدا قرار داده است که در جلوه اى که حق تعالى مى کند بر انبیا همان جلوه را هم بر شهدا مى کند. شهید هم ینظر الى و جه الله و حجاب را شـکـسـتـه اسـت هـمانطورى که انبیا حجاب ها را شکسته بودند و آخر منزلى است که براى انـسـان مـمکن است باشد، مژده داده اند که براى شهدا این آخر منزلى که براى انبیا هم هست شـهـدا هـم بـه حـسـب حـدود وجـودى خـودشـان ایـن آخـر منزل به این آخر منزل مى رسند.

خدمت در بنیاد شهید در راءس خدمت هاست 

 بـنـیـاد شـهـیـد از هـمـه بـنـیـادهـا افـضـل اسـت بـراى ایـنـکـه شـهـیـد از هـمـه افـراد افـضل است . خدمت در بنیاد شهید در راءس خدمت ها هست ، همه خدمت مى کنند و همه براى خدا و براى همه فضل است و براى همه ارزش هست در بارگاه الهى . همه خدمتگزارهایى که خدمت مـى کـنـند، آنهایى که خدمت مى کنند براى جنگزده ها آنها هم خدمتشان براى فداکاران است . این جنگزده ها که الان در ایران هستند و در خارج از وطنشان هستند اینها هم راجع به اینها هم هـر کـس خـدمـت بـکند خدمت به فداکاران است لکن خدمت به شهید ارزشش بیشتر از همه خدمت هـاسـت . معلولى که جان خودش را در دست گرفته و تقدیم کرده است لکن موفق نشده است بـه شـهـادت آن هـم فداکارى خودش را کرده است . شما که خدمت به شهید مى کنید و بنیاد شما که بنیاد شهید است قدر این بنیاد را بدانید و قدر این خدمت را بدانید. براى کم کسى ایـنـطـور مـطـلبى که براى شهید گفته شده است براى کم کسى هست ، آنها را قرین انبیا قرار

 داده انـد. خـدمت شما به آنها خدمت به نبى اکرم است ، خدمت به انبیاست . بدانید که شما در راه شـهـیـد داریـد خـدمـت مـى کـنـیـد و بـنـیـاد شـمـا بـنـیـاد شـهـیـد اسـت و شـهـیـد افـضـل اسـت شـهـادت از هـمـه چـیـزها و باز در روایتى است که هر خوبى بالاتر از او هم خوبى هست تا برسد به قتل در راه خدا، شهادت در راه خدا، بالاتر از او دیگر خوبى در کـار نیست و معلوم نکته اش براى اینکه کسى که همه چیزش را براى خدا تقدیم کرده است و حیات که بالاترین سرمایه است براى او در این عالم تقدیم کرده است ، دیگر این بر و از ایـن خـوبـى بـالاتر نمى شود باشد. شما خدمت مى کنید به انسان هایى و به کسانى که وابسته هستند به این شهدا و شهدا به آنها علاقه دارند و الان هم شهید هستند نسبت به آنها و خدمت شما ارزشمندترین خدمت هاست که تصور مى شود و به حسب اینطور روایات من امیدوارم که همه ملت ما و همه افرادى که در سرتاسر کشور ما هستند خدمتگزار باشند به ایـن کـشـور و خـدمتگزار باشند به جمهورى اسلام به و خدمتگزارى آنها همان مجاهده در راه خـداسـت و مـن امیدوارم که همه آنها با مجاهدین در راه خدا شریک و سهیم باشند براى اینکه آنها هم مجاهده مى کنند ولو آن پیرزنى که در اقصى بلاد دارد یک خدمتى مى کند براى این مجاهدین و یا یک پیرمردى که در اقصى بلاد دارد خدمت مى کند براى این شهدا و مجاهدین و بـازمـانـدگان شهدا. من امیدوارم که خداوند به همه آنها ثواب مجاهدین را عنایت بفرماید و عـمـده چـیـزى که هست این است که صادقانه خدمت کنید، خدمت بکنید، گمان نکنید که شما یک کارى که (براى آنجا) براى آنها انجام مى دهید یک منتى بر آنها دارید. منت آنها را بکشید، مـنـت آنـهـا را بـکشید خدمت بکنید، احترام بکنید از آنها. اینها خانواده شهدا هستند و معلولین و خانواده هاى معلولین که ارزششان آنقدر است و ما باید خدمتگزار به آنها باشیم . هر عملى کـه انـجـام مـى دهـیـم ، هـر خـدمـتـى کـه به آنها انجام مى دهیم عملى است که در پیشگاه خدا مـقـبـول اسـت و ما باید با کمال خرسندى منت آنها را بکشیم و خدمت به آنها بکنیم . مبادا یک وقـتـى یک کلمه درشتى گفته بشود به این بازماندگان شهدا یا به این معلولین و باز کـسانى که عائله معلولین اند. توجه داشته باشید که عملى را که مى کنید خالص براى خدا باشد و براى آن کسى که فداکار براى خدا بوده است و جانش را در راه خدا اهداء کرده اسـت شـمـا خـدمت به او مى کنید و این خدمت به خداست همانطورى که ما منت از خداى تبارک و تـعـالى مـى کشیم و عبادت او را که مى کنیم منت اوست بر ما خداى تبارک و تعالى ما را منت بـر مـا گذاشته است و ما را هدایت کرده است و هر عملى که بکنیم منت بر او نداریم و او منت بـر مـا دارد ایـن خـدمت هم خدمت به خداى تبارک و تعالى و مجاهدین در راه او و شهداء در راه اوسـت و مـا بـایـد بـا سـر و جان خدمت بکنیم و ابدا در نظرمان نیاید که ما یک کارى انجام دادیم ، آنها جان خودشان را دادند و شما قدرتى که دارید، دارید خر ج مى کنید براى آنها و من امیدوارم که در راه خدا که شد ثواب مجاهدین را به شما عنایت بفرماید خداى تبارک و تعالى .

 والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

 تاریخ : 22/10/59


منبع: صحیفه نور جلد 13

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 اسفند 1390 ساعت 07:20 ب.ظ | نویسنده: غلامعلی حسینی بهجانی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد